Vad är farlig verksamhet?

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen beslutar, efter samråd med kommunen, vilka anläggningar som är farliga verksamheter.

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.

Som underlag till beredskapen ska en analys av riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador utföras av verksamhetsutövaren. Bestämmelserna om beredskap och analys av riskerna med mera finns i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.

I lagen och förordningen om skydd mot olyckor finns även vissa följdbestämmelser om varning samt underrättelse och information till vissa myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka.

Här kan man läsa mer om kraven kopplade till Farliga verksamheter: Allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2

Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för farlig verksamhet. Tillsyn utförs med stöd av lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Tillsyn av farlig verksamhet innebär en återkommande och omfattande värdering av den farliga verksamheten som helhet. Vid tillsynen granskas riskanalysen över anläggningen, dess skyddsåtgärder och dess nödlägesplan. Mer information om vår tillsynsverksamhet hittar du i vår tillsynsplan.

Skip to content