Farliga verksamheter i området

Enligt det allmänna rådet (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet, bör allmänheten informeras i förväg om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka. Informationen ses över minst vart femte år och uppdateras vid behov. Den hålls tillgänglig på respektive kommuns hemsida.

I Enköpings kommun finns tre verksamheter som är klassade som farliga verksamheter av Länsstyrelsen– Sneby bergtäkt (NCC), Aga Gas AB samt Maxam Sverige AB och i Håbo kommun finns en – Gyproc AB.

Information kring verksamheterna i respektive kommun kan hittas i nedanstående länkar.