Kravet om skriftlig redogörelse har upphört att gälla.

Den som äger byggnader eller anläggningar är inte längre skyldig att lämna in skriftlig redogörelse. 
Kravet upphörde 2021-01-01 då lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft.
Skip to content