Vem ansvarar för brandskyddet?

Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar är delat mellan fastighetsägare (ägare) och nyttjanderättshavare (nyttjare).

I regel är det ägaren som har helhetsansvaret medan nyttjaren ansvarar för hela eller delar av brandskyddet i sina lokaler. Brandskyddet ska vara tillräckligt bra för den verksamhet som bedrivs. Ju fler personer som vistas i en byggnad desto mer omfattande brandskydd behövs. Om de som vistas i en byggnad behöver hjälp för att sätta sig i säkerhet vid en brand ställs stora krav på brandskyddets utformning.

För att vara säker på att brandskyddet fungerar under en byggnads eller anläggnings hela användningstid måste både ägare och nyttjare arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Därför behöver man veta hur och för vilket ändamål brandskyddet är utformat. Vet man det kan man underhålla och kontrollera sitt brandskydd, utbilda och instruera sin personal samt arbeta för att begränsa risken för att brand uppstår och sprids.

Kravet på systematik och kontinuitet förutsätter att någon form av ledningssystem används. Begreppet ledningssystem kan låta besvärligt och krångligt men det behöver det inte vara. Begreppet är bara ett samlingsnamn för den dokumentation som du behöver för ditt brandskyddsarbete. Är brandskyddet okomplicerat räcker det med en kortfattad beskrivning av dess utformning, anvisningar om hur kontrollerna ska gå till och en loggbok över utförda kontroller. Vanligtvis räcker det med max 2-4 sidor. Är du inte riktigt säker på hur brandskyddet är utformat kan du anlita en sakkunnig som inventerar och dokumenterar det åt dig. Resten av ditt ledningssystem sammanställer du enkelt själv. Studera våra informationsblad och exempel nedan så kommer du enklare igång.

Hur gör man?

Här hittar du informationsblad om systematiskt brandskyddsarbete och hur man enklast kommer igång med sitt systematiska brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete

Så kommer du fastighetsägare igång med ditt brandskyddsarbete

Så kommer du fastighetsägare igång med ditt brandskyddsarbete

Exempel på ledningssystem

Här hittar du olika exempel på ledningssystem för systematiskt brandskyddsarbete. Exemplen är utformade utifrån verksamhet, byggnadstyp och vilken part (ägare eller nyttjare) exemplet illustrerar.

Flerbostadshus, 3 våningar
Flerbostadshus, 6 våningar
Flerbostadshus, 10 våningar
Byggnad med flera brandceller, fastighetsägarens ledningssystem
Byggnad med flera brandceller, nyttjarens ledningssystem

Skip to content