Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten utför tillsyn med stöd av lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vi utför tillsyn regelbundet, vid behov och genom temafokusering. Regelbunden tillsyn innebär en omfattande och återkommande kontroll av tillståndshavarens hantering av de brandfarliga eller explosiva varorna. Om hanteringen sker inomhus brukar tillsynen bli samordnad med tillsyn av byggnadens brandskydd. Vi utför regelbunden tillsyn med intervall som är styrd av vilken verksamhet som hanterar de brandfarliga eller explosiva varorna.

Om någon anmäler att hanteringen inte är säker kan vi utföra en behovsstyrd tillsyn. En sådan tillsyn blir vanligtvis begränsad till den del av hanteringen som är misstänkt till att vara bristande.

Hanteringsplatser där brandfarliga eller explosiva varor hanteras i så små mängder att tillstånd inte krävs, omfattas inte av regelbunden tillsyn.

För sådana hanteringsplatser kan Räddningstjänsten välja att under en begränsad period fokusera på en särskild verksamhetstyp och dess hantering. Först gör vi en inventering av antalet verksamheter, sedan utför vi tillsynsbesök i alla dessa verksamheter utifrån en på förhand bestämd fokusdel av hanteringen. Temafokusering kan också innebära ett särskilt fokus på en specifik skyddsåtgärd (t ex skyddsavstånd) för ett specifikt urval inom en verksamhetstyp. Mer information om vår tillsynsverksamhet hittar du i vår tillsynsplan.

Skip to content